Trustees

PSG RANGASWAMY NAIDU

(1924 – 1947)

PSG GANGA NAIDU

(1947 – 1949)

G R GOVINDARAJULU

(1949– 1972)

G R DAMODARAN 

(1972 – 1978)

G VARADARAJ

(1978 – 1990)

G R KARTHIKEYAN

(1990 – 2000)

V RAJAN

(2000 – 2005)

G  RANGASWAMY

(2005 – 2011)

L GOPALAKRISHNAN 

(2011 – PRESENT)