Headmasters / Headmistress

V RAMACHANDRA IYER

(1924-1926)

 R SRINIVASA IYYENGAR

(1926-1950)

S VENKATARAMANAN

(1950 – 1964)

 K V NARAYANASAMY

(1964 – 1966)

 Dr. S S RAJAGOPALAN

(1966 – 1989)

A RAMASAMY

(1989 – 1992)

V THANGAVELU

(1993 – 2006)

 Dr. A BALAKRISHNAN

(2006 – 2011)

R RAJESWARI

(2011 – 2015)

R RAVI

(2015 – 2016)

N SASIKUMAR

(2016 – PRESENT)